პარასკევი, 2020-02-21, 5:33 PM

მოგესალმები სტუმარი | RSS

მთავარი » მასალის არქივი
კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 792 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 744 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 774 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 1016 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 725 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 824 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 679 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 1023 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

კატეგორია: სიყვარულის კლიპები | ნანახია: 723 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

iyvaruli aris sjulis aRsruleba 
siyvaruli aris udidesi zeciuri grZnoba, romelic RmerTma adamianebs gviboZa. 
Ees is grZnobaa, romelic adamianebs erTmaneTTan gvaaxloebs, cxovrebas gvilamazebs, 
sicocxlis survils gvmatebs, am codvil dedamiwaze erTmaneTis gatanaSi gvexmareba. 
sabraloa adamiani, romelic usiyvarulod datovebs am qveyanas. ioane mociquli 
mogviwodebs: ,,sayvarelno!Ggviyvardes erTmaneTi, radgan RvTisganaa siyvaruli." Dda 
kidev: ,,visac ar uyvars, mas ar Seucnia RmerTi, vinaidan RmerTi siyvarulia." ufalma 
dagvanaxa, Tu raoden vuyvarvarT codvilni,misi Seqmnili adamianebi. Cven ki imitom 
gviyvars, rom pirvelad man Segviyvara. RvTis sjuli qadagebs siyvaruls da Tu 
SeviyvarebT erTmaneTs, SevicnobT am grZnobas,MmaSin aRvasrulebT mis sjuls. Tu ar 
gveyvareba isini, visac vxedavT, rogor SeiZleba gviyvardes RmerTi, romelsac ver 
vxedavT?.. 
RmerTi xedavs Cvens yvela Tvisebas, Cvens codvebsac da mankierebebsac, magram ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 1187 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (1)

მე იმდენად ვარ მოხიბლული შენით, რომ სულ ყველაფერი მავიწყდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე და მხოლოდ შენი ლამაზი თვალების და სახის ცქერა მინდა დაუსრულებლად...
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 696 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (0)

vistvis sicocxle var,vistvis araperi, 
vistvis sikvarulshi nacamebi, 
vistvis sikvaruli,vistvis gamdzarcveli, 
shentvis ra var netav?! 
------------albat araperi


კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 730 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (0)

« 1 2 ... 11 12 13 14 15 16 »