ოთხშაბათი, 2019-07-24, 6:45 AM

მოგესალმები სტუმარი | RSS

მთავარი » 2009 » მარტი » 3 » sms
9:01 PM
sms
iyvaruli aris sjulis aRsruleba 
siyvaruli aris udidesi zeciuri grZnoba, romelic RmerTma adamianebs gviboZa. 
Ees is grZnobaa, romelic adamianebs erTmaneTTan gvaaxloebs, cxovrebas gvilamazebs, 
sicocxlis survils gvmatebs, am codvil dedamiwaze erTmaneTis gatanaSi gvexmareba. 
sabraloa adamiani, romelic usiyvarulod datovebs am qveyanas. ioane mociquli 
mogviwodebs: ,,sayvarelno!Ggviyvardes erTmaneTi, radgan RvTisganaa siyvaruli." Dda 
kidev: ,,visac ar uyvars, mas ar Seucnia RmerTi, vinaidan RmerTi siyvarulia." ufalma 
dagvanaxa, Tu raoden vuyvarvarT codvilni,misi Seqmnili adamianebi. Cven ki imitom 
gviyvars, rom pirvelad man Segviyvara. RvTis sjuli qadagebs siyvaruls da Tu 
SeviyvarebT erTmaneTs, SevicnobT am grZnobas,MmaSin aRvasrulebT mis sjuls. Tu ar 
gveyvareba isini, visac vxedavT, rogor SeiZleba gviyvardes RmerTi, romelsac ver 
vxedavT?.. 
RmerTi xedavs Cvens yvela Tvisebas, Cvens codvebsac da mankierebebsac, magram 
mainc vuyvarvarT. Cvenc miTumetes unda gviyvardes erTmaneTi, roca ar viciT 
urTierTis faruli, boroti zraxvebi Tu qcevebi da vcdilobT Tavi dadebiT, 
saukeTeso kuTxiT warmovaCinoT. MmaS, ratom ar unda gviyvardes erTmaneTi 
RvTisnieri,wrfeli siyvaruliT? ra gviSlis amaSi xels? AalbaT, Suri da is 
angelozi, romelic Surma eSmakad aqcia. 
siyvarulSi ar aris SiSi. srulyofili siyvaruli devnis mas, radgan SiSSi 
aris tanjva, RvTisnier grZnobaSi ki ar SeiZleba tanjva iyos. siyvaruli 
sulgrZelia, qvelmoqmedia, ar Surs, ar ampartavnobs, ar Cadis uwesobas, ar 
ganizraxavs borots, ar xarobs sicruiT, aramed mxolod _ WeSmaritebiT. es grZnoba 
yovelives itans da iTmens, yvelafris wams da imedi aqvs. igi arasodes mTavrdeba. 
yvelaferi rom dakargos adamianma, sami ram mainc darCeba: rwmena, imedi da 
siyvaruli, xolo amaTgan siyvaruli umetesia. 
da radganac, pavle mociqulis sityvebiT: ,,siyvaruli borots ar uzams 
moyvass", dae, gviyvardes erTmaneTi!


კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 1109 | დაამატა: lasha | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 1
0 Spam
1 lasha  
biggrin poemaa too es raaa

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]