ორშაბათი, 2019-07-22, 10:13 PM

მოგესალმები სტუმარი | RSS

მთავარი » 2009 » ივნისი » 21 » Love
7:37 PM
Love


santeli cimcimebs iwvis igventeba wynari dilia suls esambuleba...me ki menatrebi...santeli ki ganagrdzobs cimcims da dneba da sadacaasruliad gaqreba ise ukvalod rogorc me,romelmac shenshi aravitari kvali datova...rogor? sul ubralod me axla marto da kvlav menatrebi magrm me ki garwmuneb ushenobit rom daviglebi me shentan moval xelmeored davibadebi,moval da getyvi, rom me shen miyvarxar ucnauri tavdaviwyebit..iqneb iqneb uarmyo da sxva gza mirchio,magram ra sachiroa? me yvela gzidan kvlav shentan moval,amdeni wlebis ganmavlobashi iseti wminda,chumi da faruli siyvarulit miyvardirom arc ki shemiwuxebixar,an ki rogor getyodi me xom gogona var da gmerts ki chventvis mxolod chum,ad tanjvis ufleba moucia, ara arafers vnanob,piriqit mixaria kidec rom chemi ocneba ocnebad darcha da ar iqca sinamdviled tumca yvela ocnebis axdena rom sheidzlebodes,mashin ocnebas ar iqneboda ase lamazi...mixaria rom shen miyvardi shen romelsac ar gsurda chemtan ubralo megobrobac ki, ras vizav?siyvaruli xom brdzanebitar modis. shen ki ise shors ideqi chemgan,rom dznelia dges moxvide da gaigo yvelaferi. ar gegonos titqos raimes gtxovde, nu shegacdens sheni cveuli siamaye,ubralod minda icode rom arsebobs iseti adamiani,romelsac wminda da uxinjo siyvarulit uyvardi,chemtvis mnishvneloba ar aqvs ras ityvian chemze am werilis wakitxvis shemdeg, mtavaria rom shen arsebob me gitxari is, rac piriqit xdeba xolme da kidev ici ra aris mtavari? shen rom arsebob mnishvneloba ar aqvs vistvis da ratom, mtavaria rom shen xar,romelsac chemze arasodes gifiqria.iqneb me im gogonatagani var shen rom gawuxeben, ar minda davijero, rom shegawuxe, ar minda davchrdilo shenshi is, ramac ase momxibla, miyvarxar iseti rogoric tavad mgonixar, ara imtom ushenobas rom ver veshvebi ,sxvas verasdros sheviyvarebdi mxolos amitom.


dzalian gtxov am werils nurc daxev, nurc gadaagdeb, sheinaxe aramgonia didi adgili daikavos,es werili mainc sherchesfreskad sheni gulis eklesiis kedlebs.ra kargia rom chven gvaqvs haeri, mnisvneloba ar aqvs,raoden dashorebuli var vart ertmanetisgan magram haeri gvaertianebs chven.
Love picturesgaxsovs giTxari : uShenod im xes davemsgavsebi , romelsac bevri gza aqvs magram gverdShi aravin ar yavs....Tumca gazafxulze Chitebi stumroben da poTlebiT imoseba , magram Tu am xem zamTars ver gauZlo da gaiyina , is sul marto darCheba da xandaxan gaixsenebs warsuls roca bednieri iyo da masTan erTad cac itirebs.adre Tu gvian Chamoivlis adamiani , romelsac davalebuli aq im xis moChra , romelic bedma miatova,mas arc Sheecodeba ubeduri xe da sicocxles waarTmevs,ase damTavrdeba tanjuli xis cxovreba.....zustad ase iqneba maShin roca Shen mimatoveb,me waval Shors marto uShenod , Sheidzleba zamTarsac ver gavudZlo, an vinmem siyvaruliT savse gulShi dana gamiyaros...me maShin zecidan dagifarav da ShenTvis viloceb,gmerTs Shevevedrebi rom bednieri iyo da siyvaruliT savse......me Sen miyvarxar da arasdros migatoveb rac ar unda moxvdes me Shens gverdiT viqnebi,me vibedniereb maShin roca Shen iqnebi bednieri Tumca guli ver gaudZlebs imas rom uChemod iqnebi bednieri da Tvals cremli camouva...bevrs itirebs Tu cotas guli etyvis:::Chems sigrmeShi mari bednieria,cota aqeT ubeduri,kide cota aqeT sinanuli ylavs,magram gio isev ise uyvars rogorc uyvarda da am grdZnobas bolo ar uChans...guli Shemexveweba:::nu momklav me Shens siyvaruls vatareb....Tvali metyvis:::nu damgupav da me daganaxeb sicocxlis bolo wuTamde bednier cxovrebas....yuri metyvis:::nu momispob sicocxles da me Shen gagagoneb im sityvebs rasac odesRac Sheni gulis swori geubneboda....xeli metyvis:::sisulele ar Chamadenino da me vagrdZnobineb im adamians vinc giyvars siTbos , ChagaxutebT erTmaneTs da sul erTad iqnebiT.....fexebi mTxovs:::nu Chamkecav da me migiyvan im adamianamde romelic mTeli guliT giyvars,mTel cremlebs masze xarjav da xeliT exvevi.....tuChebi Chaibutbuteben:::me yovelTvis imas vgrZnobdi giosgan rasac is Cemgan magram me misgan ufro vgrZnobdi vidre is Chemgan, SheiZleba amis bralia yvelaferi..me vipovi mas,vicocxleb masTan erTad da sikvdils mivecemi masTan erTad.......amis mere gulma siyvaruli magrZnobina, Tvalma siyvarulis cremli,kurma Sheni xma gamagona,xelma mofereba dagicyo,fexebi Shengan agar miShvebdnen,tuChebi Shen gikocnidnen tuChebs......ShenTvis es ubralo sityvebia Tu siyvaruli?????
კატეგორია: ჩანახატები | ნანახია: 3122 | დაამატა: baqari-lasha | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 1
0 Spam
1 mari  
:D:D:D:D:

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]