პარასკევი, 2020-02-21, 6:32 PM

მოგესალმები სტუმარი | RSS

მთავარი » სიყვარულის SmS-ები
cvimis cvetebi xataven gubeshi rkalebs, rodis shexvdeba monatrebuli tavlebi tavelbs.
isev shenze vpiqrob, isev shenze vdardob, ra vqna ushenoba ar shemidzlia.
trpobis sizamarshi medga gvirgvini mepisa, shenc da samepoc damekarget gagvidzebisas.

me per mkratali var, shentvis gavcitldebi,
gvinos daxeda shvi tvalebit, mtvrali iyo da mainc dalia, chiqa dascala da dananebit... stqva ,,siyvarulov sheni bralia"
shen ggonia rom odesme mavicydebi? shen piqrob rom arasodes maxsendebi? ara kargo am jeradac isev cdebi...
da tu amayi var shentvis gavgijdebi, me tu patara var shentvis gavizrdebi
me tu chkviani var shentvis gavgijdebi,
chems gulshi xar da yoveltvis aq darchebi.

,,ise ar momdis muzebi shen tu ar chagexutebi" smile
da tu gavgijdebi amas dagpirdebi.
o...rakargia roca ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 1039 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

rodesac gnaxav arapers getyvi, moval da magrad chagexutebi.
modis zamtari mze ar acxunebs, shen tu sxva giyvars gagilacineb. smile
shen saxltan moval muxlebze davecemi, magrad gakoceb versad gameqcevi,
zamtaria usasrulo martooba, isev ise unugeshod tovs,
me iset lamz siyvaruls gachuqeb lamazo, romelic shen albat ocnebit ar ici,
tyuilia zogje mxolod gechveneba, rom yvelapris mkurnalia dro.
caval shens mosvlamde viloceb amaod, da cvimas movuyvebi sevdian amindshi
tu ar makoceb magrad gamitexav, sadac dagicher dzvlebshi gadagtexav smile
ramdenjer sheni lamazi tvalebi, atas tvalebshi chumad midzebnia.

rogor dagivicyo rogor ar maxsovde, roca siyvaruli shenit shemig rdznia,
pulis qurdobistvis yvela sijeba, es yvelam icis, da yvel ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 1033 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

ciur perebshi davinaxe sheni xateba, msurda ocnebit grublebs zevit gamovyolodi,
vici ar momcems sindisi nebas, vinmes simxdalit tavi gavacno,
me shevelevi udziro grdznobas, upro magali rcmenis sanacvlod.

chvens survilebshi ver vipovne rame msgavseba, da monatrebit uimedit mainc gelodi
da tu odesme mogenatrebi,da sizmarivit mogelandebi, mashin ipiqre rom sizmrad am dros, mec menatrebi da maxsendebi.

trpobis sizmarshi medga , gvirgvinii mepisa,
tovlivit gadamkravs sitetre, aba ra chemi bralia,
vzivar da gnatrob didi xania, ratomgac garbian ocnebis perebi,
shenc da samepoc, damekarget gagvidzebisas.
shen ki nurapers ipiqreb, ravqna miyvarxar dzalian.
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 734 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

shen exla chemgan dzalian shors xar, xmas ver mogawvden tundac viyviro, xoda niavma tu ki gakoca, es me viqnebi ar gaikvirvo.
shen ar ici me vin miyvars, magram ginda? rom gaigo? mashin getyvi chemo kargo caikitxe cina aso.

me movdiodi sul marto marto
sikvdils davujdebi pur marilze, sicocxles gavatan qars,
exla shen gqvia tetri zgapari,
gamis sibneles acvalebs piqrebi, sheni monatrebis survilit vicvebi, idumaleba uxdeba locvas, gigzavni did da unazes kocnas.

da tmebze tovlis pipqi matovda, shenze vpiqrobdi da verc ki mivxvdi,
da imedebis satuti cvima, es guli icvis rogorc lampari,
tvalebshi chagxedav...getyvi ,,miyvarxar"
turme tvalebze cremli mdioda.
da chumad gavixurav kars.

da cidan trpobis panteli cviva.
chemo lamazo cminda peria, es monatreba mxolod shenia, ushenod camic chemtvis bevria, ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 1332 | დაამატა: baqari-lasha | თარიღი: 2009-03-04 | კომენტარი (0)

iyvaruli aris sjulis aRsruleba 
siyvaruli aris udidesi zeciuri grZnoba, romelic RmerTma adamianebs gviboZa. 
Ees is grZnobaa, romelic adamianebs erTmaneTTan gvaaxloebs, cxovrebas gvilamazebs, 
sicocxlis survils gvmatebs, am codvil dedamiwaze erTmaneTis gatanaSi gvexmareba. 
sabraloa adamiani, romelic usiyvarulod datovebs am qveyanas. ioane mociquli 
mogviwodebs: ,,sayvarelno!Ggviyvardes erTmaneTi, radgan RvTisganaa siyvaruli." Dda 
kidev: ,,visac ar uyvars, mas ar Seucnia RmerTi, vinaidan RmerTi siyvarulia." ufalma 
dagvanaxa, Tu raoden vuyvarvarT codvilni,misi Seqmnili adamianebi. Cven ki imitom 
gviyvars, rom pirvelad man Segviyvara. RvTis sjuli qadagebs siyvaruls da Tu 
SeviyvarebT erTmaneTs, SevicnobT am grZnobas,MmaSin aRvasrulebT mis sjuls. Tu ar 
gveyvareba isini, visac vxedavT, rogor SeiZleba gviyvardes RmerTi, romelsac ver 
vxedavT?.. 
RmerTi xedavs Cvens yvela Tvisebas, Cvens codvebsac da mankierebebsac, magram ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 1187 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (1)

მე იმდენად ვარ მოხიბლული შენით, რომ სულ ყველაფერი მავიწყდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე და მხოლოდ შენი ლამაზი თვალების და სახის ცქერა მინდა დაუსრულებლად...
კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 696 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (0)

vistvis sicocxle var,vistvis araperi, 
vistvis sikvarulshi nacamebi, 
vistvis sikvaruli,vistvis gamdzarcveli, 
shentvis ra var netav?! 
------------albat araperi


კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 730 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (0)

shen xar saocreba,chemi gaoceba 
vinc shen daginaxavs vin ar gaocdeba 
vistvis ocneba xar vistvis sinanuli 
chemi cxovreba xar---chemi sixaruli


კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 790 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (1)

isev dagamda, caze mtvare isev dacuravs 
isev tavs vebrdzvi, minda dzili mshvidi sizmrebit, 
rogorc yoveltvis amagamac albat vitireb 
davitanjebi warsulit da shenze fiqrebit. 

me roca gavchndi am qveyanaze 
bedma damwyevla, mwared damcina, 
man momisaja mdzime warsuli 
,,ra davashave, ratom gamwira? 
ra chavidine safasuri am didi tanjvis 
gulis tkivilis sevdis meti ar damrcha sxva ram 
mxolod is minda sabolood bolo moegos 
shishs, cremlebs, sevdas, uxilav tanjvas. 
da ra iqneba mec megirsos kacta shoris bedniereba 
rom davinaxo es samyaro natel ferebad. 

chems gonebasi irevian shenze fiqrebi, 
ise miyvarxar, vegarasodes vegar mixvdebi, 
chveni cxovreba ornawilad ise gaiyo 
rom bedisweram yvelaferi sul mtlad waigo. 
vegar vidzineb xels mishlian shenze fiqrebi 
chevn xom verasodess ertmanettan vegar viqnebi


კატეგორია: სიყვარულის SmS-ები | ნანახია: 884 | დაამატა: lasha | თარიღი: 2009-03-03 | კომენტარი (0)

« 1 2